Müügitingimused

LOODUSLIKUDEHITUSMATERJALID.EE OSTUTINGIMUSED VEEBIPOES

1      Üldtingimused

 1. Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna https://looduslikudehitusmaterjalid.ee/ (edaspidi veebipood) omanik OÜ Looduslikud ehitusmaterjalid (registrikood 14908387) vahel veebipoe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
  1. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad veebipoe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
  1. Veebipoe kasutamisega kinnitab ostja, et on vähemalt 18.aastane füüsiline isik ning on tingimustega tutvunud, nendega nõus ja võtab need täitmiseks.
  1. OÜ Looduslikud ehitusmaterjalid on õigustatud veebipoe arengust tulenevalt, teenuste ja kaupade sortimentide täiendamise ja reorganiseerimise eesmärgil ning parema ning turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje https://looduslikudehitusmaterjalid.ee/ kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel https://looduslikudehitusmaterjalid.ee/. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja OÜ Looduslikud ehitusmaterjalid vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
  1. Veebipoes tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades, kinnitab klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.
  1. OÜ Looduslikud ehitusmaterjalid jätab endale õiguse loobuda tellitud kaupade müügist antud juhtudel:
   1. toote hind või omadused ei vasta tõele inimliku eksituse või tehniliste probleemide tõttu süsteemis;
   1. tellitud kaup on laost otsa saanud;
   1. ostja ei vasta käesolevate veebipoe kasutustingimustele.

2.  Hinnakiri

 • Veebipoes müüdavate toodete hinnad on välja toodud eurodes ilma transpordikuluta ja sisaldavad käibemaksu 20%.
  • OÜ Looduslikud ehitusmaterjalid jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Ostjale rakendatakse alati tellimuse esitamise hetkel veebipoes kehtinud hinda.

3.  Ostukorv ja tellimuse vormistamine

 • Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus.
  • Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest OÜ Looduslikud ehitusmaterjalid arvelduskontole.
  • Veebipoes sooritatud tellimuste töötlemine toimub tööpäevadel (E-R kl 9.00-17.00). Kui tellimuse esitamise aeg jääb hiljemaks kui reedel kl 14, toimub tellimuse vormistamine järgneval esmaspäeval. 

4.  Toodete eest tasumine

 • Tellimus vormistatakse 100%-se ettemakse puhul.
  • Teie tellimus tühistatakse juhul, kui Te ei ole ettenähtud aja jooksul ostusummat tasunud.

5.  Toodete üleandmine

 • E-poest tellitud kaubad saab kätte OÜ Looduslikud ehitusmaterjalid laost (Palsa tee 2, Tähtvere küla, Tähtvere vald, Tartu maakond). OÜ Looduslikud ehitusmaterjalid ei toimeta e-poest tellitud kaupu kätte posti teel.
  • Kaubad saab OÜ Looduslikud ehitusmaterjalid laost kätte hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul alates tellimuse eest tasumisest. Ostjat teavitatakse SMS-i ja/või e-maili teel kui kaup on valmis üleandmiseks
  • Tellitud kaupade kättesaamiseks peab ostja esitama tellimuse numbri, mis edastatakse kliendile eelmises punktis nimetatud teavitusega SMS-i ja/või e-posti teel, ning isikut tõendava dokumendi. Kaup antakse üle vaid ostjale. Kui ostja ei esita tellimuse numbrit ja/või isikut tõendavat dokumenti, on OÜ-l Looduslikud ehitusmaterjalid õigus keelduda kaupade kätteandmisest.
  • Ostja peab tellitud kaupadele järgi tulema 14 päeva jooksul alates punktis 3.2 nimetatud teavituse kättesaamisest. Juhul kui ostja ei tule nimetatud aja jooksul tellitud kaupadele järgi, loetakse, et ostja on müügilepingut rikkunud ning ta ei soovi kaupu. OÜ-l Looduslikud ehitusmaterjalid on sellisel juhul õigus müügilepingust ühepoolselt taganeda, nõuda kahju hüvitamist (näiteks kauba hoiukulud) ja tasaarveldada OÜ Looduslikud ehitusmaterjalid poolt kantud kahju ostja poolt tasutud summadega.
  • Palume Teil vigastatud pakendiga tootest teatada koheselt kauba üleandmise hetkel.
  • Juhul, kui Te seda ei tee ei vastuta me:
   • defekti eest, mis on põhjustatud tootja poolt;
   • komplekti kuuluvate osade puudumise eest, mida on võimalik märgata peale vaadates.

6.  Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

 • Kõikidele veebipoest ostetud toodetele kehtib tagastusõigus 14 päeva. Ostjal on VÕS § 56 lg 1 alusel õigus tagastada põhjust avaldamata 14 päeva jooksul alates kauba üleandmisest. Välja arvatud eritellimus punkt 6.9.
  • Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.
  • Selleks peab ostja tegema Müüjale vastavasisulise avalduse, vt Lisa 1 (avalduses märkida ostja nimi, ostukuupäev, arvelduskonto number ning tellimuse nr.) elektronposti teel info@looduslikudehitusmaterjalid.ee ning tagastama seejärel veebipoele tellitud kauba.Vastavalt VÕS § 56 lg 25 tõendab lepingust taganemist tarbija.
  • Tellimusest taganemise korral punktis 6.1 sätestatud juhul tagastatakse raha kauba eest, samale arvelduskontole, millelt tasuti kauba eest, 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest Müüja poolt.
  • Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud või kahjustatud ning peab olema originaalpakendis. Taganemisõiguse kasutamiseks ja tagastamise korral hüvitise maksmise vältimiseks tuleb tootepakend avada ettevaatlikult seda kahjustamata. Kaubaga tutvumiseks võib kasutada seda viisil, mis on vajalik asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (ehk siis kõik tooted).
  • Teil tuleb kanda lepingu esemena üleantud kauba tagastamisega seotud otsesed kulud, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.
  • Kui tagastatav toode (ja toote pakend) on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud OÜ Looduslikud ehitusmaterjalid poolt; ning toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on OÜ-l Looduslikud ehitusmaterjalid õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab OÜ Looduslikud ehitusmaterjalid Teile tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja OÜ Looduslikud ehitusmaterjalid vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.
  • VÕS § 53 lg 4 punkt 4 sätestab, et 14 päevast taganemisõigust ei kohaldata sellise asja üleandmisel, mis rikneb või vananeb kiiresti.
  • OÜ Looduslikud ehitusmaterjalid jätab endale õiguse mitte tühistada Kliendi tellimust ning mitte vastu võtta tagastatud kaupa juhul, kui ostetud materjalid olid spetsiaalselt tellitud Kliendi jaoks eritellimuse alusel.
  • Eritellimuseks loetakse:
   • tootjalt spetsiaalselt kliendi jaoks tellitud eritooted, mis on tellitud lähtuvalt kliendi erisoovist ning mis ei esine veebipoe tavasortimendis.
   • tellimusi, mis on vormistatud pärast näidise saatmist ning heakskiitu kliendi poolt.
  • OÜ Looduslikud ehitusmaterjalid jätab endale õiguse tühistada kliendi tellimus juhul kui:
   • tellitud kaup on tarnija laos otsas ning klient ei ole nõus pakutava asendustootega
   • kui OÜ Looduslikud ehitusmaterjalid arvelduskontole ei ole laekunud ettemaksu tellimuse täitmiseks.

7.  Pretensiooni esitamise aeg ja kord

 • OÜ Looduslikud ehitusmaterjalid vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest vastavalt võlaõigusseadusele, pretensioonide esitamise aeg on eraisikul kaks aastat ja juriidilistel isikutel kuus kuud arvates toodete üleandmise hetkest. Tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.
  • Ostja peab teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta asja lepingutingimustele mittevastavusest teada sai või pidi teada saama. Tarbijalemüügi puhul peab tarbija teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada. 
  • OÜ Looduslikud ehitusmaterjalid ei vastuta:
   • teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest.
   • puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel.
   • toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
  • Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode OÜ Looduslikud ehitusmaterjalid kulul.
  • Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.
  • Lisaks pretensioonide esitamise õigusele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused õiguskaitsevahendite kasutamiseks.

8.  Vastutus ja vääramatu jõud

 • OÜ Looduslikud ehitusmaterjalid vastutab Teie ees ja Teie vastutate OÜ Looduslikud ehitusmaterjalid ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
  • OÜ Looduslikud ehitusmaterjalid ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida OÜ Looduslikud ehitusmaterjalid ei saanud mõjutada ning mille saabumist OÜ Looduslikud ehitusmaterjalid ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

9.  Isikuandmete kaitse

 • Veebipoes kogutud isikuandmete vastutavaks töötlejaks on OÜ Looduslikud ehitusmaterjalid, Batarei talu, Raigla küla, Räpina vald, Põlva maakond, 64417, Eesti.
  • Veebipoes kogutakse ja töödeldakse isikuandmeid üksnes vastavalt isikuandmete kaitse seaduse nõuetele ning kooskõlas mistahes muude õigusaktidega, mis reguleerivad isikuandmete kaitset.
  • Käesolevate veebipoe kasutustingimustega nõustudes annab Ostja OÜ Looduslikud ehitusmaterjalid-le nõusoleku esitatud isikuandmete töötlemiseks. OÜ Looduslikud ehitusmaterjalid töötleb ostjate isikuandmeid  üksnes ulatuses, mis on vajalik ostja teenindamiseks ning müügilepingu ja esitatud tellimuse täitmiseks.
  • OÜ Looduslikud ehitusmaterjalid edastab ostjale otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumisi üksnes juhul, kui ostja on selleks selgesõnalise nõusoleku andnud.
  • Isikuandmete   töötlemise   ja   küpsiste   kasutamise   täpsemad   reeglid   on   toodud   veebipoe „Privaatsuspoliitikas“.
  • Täiendavad küsimused isikuandmete töötlemise kohta ja muud isikuandmete töötlemisega seotud taotlused või avaldused palume esitada info@looduslikudehitusmaterjalid.ee.

10.      Intellektuaalne omand

 1. Veebipoe sisu kuulub OÜ Looduslikud ehitusmaterjalid-le ja koostööpartneritele ning on kaitstud intellektuaalse omandi kaitset reguleerivate õigusaktidega, välja arvatud juhul, kui käesolevates tingimustes või veebilehtedel on kindlaks määratud teisiti.
  1. Veebipoe sisu levitamine või ärilisteks eesmärkideks kasutamine täielikult või osaliselt, on keelatud ilma OÜ Looduslikud ehitusmaterjalid eelneva kirjaliku nõusolekuta.
  1. Veebipood võib sisaldada viiteid või linke kolmandate osapoolte veebilehtedele, mille sisu ei kuulu OÜ Looduslikud ehitusmaterjalid-le. OÜ Looduslikud ehitusmaterjalid ei vastuta taoliste veebilehtede sisu või nende kasutamise mistahes tagajärgede eest.

11.      Muud tingimused

 1. Kõiki veebipoe külastamise ja ostude sooritamise käigus OÜ Looduslikud ehitusmaterjalid-le teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot
  1. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
  1. Teie ja OÜ Looduslikud ehitusmaterjalid vahel seoses veebipoe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Tartu Maakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest. Täpsem info vaidluste kohtuvälise lahendamise kohta http://www.tarbijakaitseamet.ee/et
  1. Lisaks eeltoodule on ostjal õigus veebipoest ostetud kauba või teenusega seoses tekkinud vaidluse lahendamiseks kasutada internetipõhisese vaidluste lahendamise platvormi (ODR) https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ET. Internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm on eelkõige mõeldud piiriüleste vaidluste lahendamiseks, võimaldades tarbijal lihtsamalt leida konkreetse vaidluse lahendamiseks sobiv kohtuväline üksus kaupleja liikmesriigis.

12.      Diskleimer

 1. Tootepildid on illustratiivse tähendusega.
  1. Toodete hinnad ning saadavus võivad etteteatamiseta muutuda.
  1. OÜ Looduslikud ehitusmaterjalid jätab endale õiguse loobuda müügist kui tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest:
   1. on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel
   1. tehniline viga veebipoe süsteemis.
  1. Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Teie viimast külastust uuenenud. Soovitame enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfo täpsust meie klienditeeninduse telefonil +372 53320678


LISA 1

Teave taganemisõiguse kasutamise kohta

1.1     Taganemisõigus

Teil on õigus põhjusi esitamata taganeda käesolevast lepingust 14 päeva jooksul.

Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast mil te, olete saanud kauba füüsiliselt oma valdusse

Taganemisõiguse kasutamiseks teavitage meid (OÜ Looduslikud ehitusmaterjalid, Batarei talu, Raigla küla, Räpina vald, Põlva maakond, 64417, Eesti, info@looduslikudehitusmaterjalid.ee) oma otsusest taganeda käesolevast lepingust ühemõttelise avaldusega (nt posti või e-postiga saadetud kiri). Te võite selleks kasutada lisatud taganemisteate näidisvormi, kuid see ei ole kohustuslik.

Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui te saadate teate taganemisõiguse kasutamise kohta enne taganemistähtaja lõppu.

Lepingust taganemise tagajärjed

 • Kui te taganete käesolevast lepingust, tagastame teile kõik teilt saadud maksed, põhjendamatu viivituseta ja igal juhul hiljemalt 14 päeva jooksul alates päevast, mil me saame teada teie otsusest käesolevast lepingust taganeda. Me teeme nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida te kasutasite algses tehingus; igal juhul ei kaasne teile sellise maksete tagastamisega seoses teenustasusid. Me võime viivitada tagasimaksetega seni, kuni oleme kauba tagasi saanud või kuni te olete esitanud tõendid, et te olete kauba tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
 • Kauba tagastamise otsesed kulud tuleb katta teil. Te vastutate üksnes kauba väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud kauba kasutamisest muul viisil, kui on vaja kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks

1.2     Taganemisteate näidisvorm

(täitke ja tagastage käesolev vorm üksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda)

— Kellele: „OÜ Looduslikud ehitusmaterjalid, Batarei  talu, Raigla küla, Räpina vald, Põlva maakond, 64417, Eesti, info@looduslikudehitusmaterjalid.ee”:

— Käesolevaga soovin taganeda lepingust, millega on ostetud järgmine kaup

— Tellimuse esitamise kuupäev

— Tarbija nimi

— Tarbija aadress

— Tarbija allkiri (ainult juhul, kui käesolev vorm esitatakse paberkandjal)

— Kuupäev